.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

O škole

Základné informácie zo súčasnosti a histórie školy

Súčasnosť školy

 

Naša škola sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na spojnici miest Bratislava - Banská Bystrica, v meste Žarnovica.

Celý komplex Strednej odbornej školy je situovaný na pravej strane, pri hlavnej ceste, hneď na začiatku mesta smerom od Banskej Bystrice. Je zasadený do krásnej prírody okolitých hôr. Túto scenériu nenarúša ani plne vybavený areál s množstvom budov a športovísk, pretože je prepletený zeleňou, parkmi a okrasným porastom.

Stredná odborná škola poskytuje moderné vyučovanie formou e-learingu v oblastiach PC sietí, marketingu, grafiky a drevárstva. Vyučuje sa v moderných učebniach vybavených výpočtovou technikou, ako sú laboratóriá počítačových sietí, v ateliéroch pre grafikov, umelcov a v odborných učebniach pre pracovníkov marketingu. Vyučovanie prebieha formou duálneho systému, je nadviazaná spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi ako je Neuman Fliesspresswerk, Neuman Services, Neuman PWG, Tubex, Cortizo, KnaufInsulation, Tomac, s cestovnými kanceláriami a inými firmami , ktoré žiakom poskytujú priestor pre vykonávanie odborného výcviku. Títo žiaci majú zároveň prednostnú možnosť v daných firmách získať zamestnanie. SOŠ disponuje ubytovacími priestormi slúžiacimi pre dochádzajúcich žiakov , ale aj ostatných záujemcov ako aj množstvom športovísk. Tieto sprístupňuje nielen svojim žiakom, ale aj verejnosti, ktorá tak môže navštevovať dobre vybavenú posilňovňu, telocvičňu, bazén s príslušenstvom, tenisové kurty a iné športoviská.

Škola nadviazala na 60 ročnú históriu, v ktorej dosiahla nepopierateľné výsledky, neustále sa ale modernizuje, prispôsobuje spoločenským potrebám, zapája do projektov, súťaží a snaží sa vychovať absolventov schopných uplatniť sa v praxi .

 

Pre žiakov je vybudovaný športový areál, ktorý zahŕňa tenisové, asfaltové a futbalové ihrisko s bežeckou dráhou, pieskové doskočisko a sektor na vrh guľou a hod diskom. K výbave školy neodmysliteľne patrí aj telocvičňa, posilňovňa a bazén s príslušenstvom.

 

Všetky budovy, ktoré slúžia pre účely výučby teoretického vyučovania, odbornej praxe, ubytovania, jedálne, telocvične atď. , sú prepojené spojovacími chodbami. Priamo v areáli sa pre žiakov a zamestnancov nachádza aj školský bufet.

História školy

 

Začiatkom pätdesiatich rokov si význam výchovy odborných kádrov začali uvedomovať aj slovenskí politici a už v roku 1950 prišli s podnetom na prípravu odborných kádrov. Pod názvom "Stredisko pracujúceho dorastu" bola učňovská škola otvorená 4. septembra 1950. Prijatých bolo 25 učňov - 14 chlapcov a 3 dievčatá. Praktický výcvik prebiehal v závode Preglejka a teoretické vyučovanie v miestnej základnej škole. V roku 1951 Preglejka prenajala a adaptovala priestory bývalého hostinca pre potreby výučby a internátu.

V roku 1958 sa učilište presťahovalo do budovy starého žarnovického kaštieľa, kde bola jedna trieda a v ročníku bolo 32 žiakov. Odborný výcvik sa uskutočňoval v priestoroch závodu Preglejka, výchova mimo vyučovania bola sústredená v jednej časti budovy kaštieľa. Údržba starého kaštieľa bola veľmi nákladná a kapacita nepostačovala. To bol dôvod, že pod tlakom vedúcich pracovníkov učilišťa nadriadené orgány rozhodli o postavení novej budovy v Žarnovici. A tak sa v roku 1968 začala výstavba nového objektu s uvažovanými nákladmi 10 miliónov korún. Novú budovu s kapacitou 320 žiakov odovzdali do prevádzky 1. septembra 1975.

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Posledné príspevky

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search