.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Nahlásenie protispoločenskej činnosti a korupcie

Podnety pre protispoločenskú činnosť

Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach SOŠ, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica

Smernica č. 015/2019/UHKBBSK

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

Zákon  č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA: úlohy zodpovednej osoby na účely zákona a smernice plní hlavný kontrolór prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK

Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,

Oznámením  sa rozumie uvedenie  skutočností,  o ktorých  sa  fyzická  osoba  dozvedela  v súvislosti   s výkonom svojho zamestnania,  povolania,  postavenia  alebo  funkcie  alebo  v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie

  • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
  • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou  hranicou  vo  výške  najmenej 30 000 eur,

Oznámenie je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Posledné príspevky

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search