.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Základné informácie o maturitnej skúške 2023

Platná legislatíva pre organizáciu MS

Zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

PREDMETY MS

Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

1.slovenský jazyk a literatúra,

2.povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov, úroveň B1 alebo B2,

3.teoretická časť odbornej zložky,

4.praktická časť odbornej zložky.

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS 

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

Riadny termín:

  1. marec 2023 (utorok) slovenský jazyk a literatúra
  2. marec 2023 (streda) anglický jazyk
  3. marec 2023 (štvrtok) matematika

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

  1. apríl 2023 – 5. apríl 2023, 12. apríl 2023

Opravný termín a náhradný termín EČ a PFIČ MS

  1. – 8. september  2023.

Charakteristika testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu).

Anglický jazyk(AJB1Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk(AJB2Trvanie EČ MS:  120 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:  60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiaci so ZZ môžu mať v súlade so školským zákonom a vyhláškou o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie MS.

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY – PČOZ

Termín:                               25.4.2023            PČOZ     mechanik číslicovo riadených strojov   

Termín:                               25.4.2023            PČOZ     grafik digitálnych médií                                             

Termín:                               25.4.2023            PČOZ     pracovník marketingu                                 

 ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Slovenský jazyk a literatúra

Termín:           24. máj 2022 – 25. máj 2023

Na ÚFIČ MS  si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Minimálny  počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede  a následne 20 minút na odpoveď.

Anglický jazyk

Termín:           24. máj 2022 – 26. máj 2023

Na ÚFIČ MS  si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Minimálny  počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede  a následne 20 minút na odpoveď.

Teoretická časť odbornej zložky – TČOZ

Termín:                               24. - 25. 5. 2023              TČOZ     mechanik číslicovo riadených strojov   

Termín:                               24.5.2023                           TČOZ     grafik digitálnych médií                                              

Termín                                 25. 5. 2023                         TČOZ     pracovník marketingu                                 

Na ÚFIČ MS si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. Maturitné témy sa nezverejňujú. Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď.

V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS (okrem praktickej časti odbornej zložky) najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov (okrem praktickej časti odbornej zložky) žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná.

Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz a vypne mobilný telefón!

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search